Versie: Library of Spirits Algemene Voorwaarden 2020

Algemene voorwaarden van Library of Spirits B.V.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

Library of Spirits: Library of Spirits B.V., hierna te noemen  LoS, welke producten aanbiedt, waaronder inbegrepen  producten op afstand aan consumenten; 

Dag: kalenderdag; 

Klant: een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die niet  handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een  overeenkomst, al dan niet op afstand, aangaat met LoS; Klantgegevens: de gegevens, inclusief persoonsgegevens  welke LoS verzamelt om de overeenkomst uit te voeren; Persoonsgegevens: alle informatie is over een  geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Levering: de levering van de Producten door LoS aan de  Klant, in overeenstemming met artikel 4; 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om  binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op  afstand; 

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de  ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan  invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn  herroepingsrecht; 

Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant  producten koopt van LoS. Dit omvat tevens de bestellingen  geplaatst op de Webshop.  

Bestelling: de bestelling die Klant bij LoS in de fysieke winkel  en de Webshop heeft gekocht. 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene  Voorwaarden van LoS; 

Producten: de zaken die LoS levert aan de Klant; 

Webshop: de online winkel van LoS waar Klanten Producten  kunnen bestellen. De webshop is bereikbaar via  www.libraryofspirits.com; 

Partij: LoS of Klant, gezamenlijk Partijen. 

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle  aanbiedingen en offertes van LoS en op elke Overeenkomst  en Bestelling die daarmee samenhangt, tenzij partijen  schriftelijk anders overeenkomen. 

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing  op Overeenkomsten tussen partijen waarbij LoS derden  inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

2.3. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant wordt  uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2.4. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene  Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn  of vernietigd mochten worden, dan blijft de geldigheid,  wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen in  deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. 

Partijen zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen  ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen  overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de  oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht  word(t)(en) genomen. 

2.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of  meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan  dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze  bepalingen. 

2.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in  deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze  situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze  Algemene Voorwaarden . 

2.7. Indien LoS niet steeds strikte naleving van deze Algemene  Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen  daarvan niet van toepassing zijn, of dat LoS in enigerlei mate  

Library of Spirits B.V. 

Zetel: Oude Binnenweg 111 B, 3012JB Rotterdam 

Website: www.libraryofspirits.com 

E-mail: sales@libraryofspirits.com 

Tel:+31 10 3130942 

het recht zou verliezen om in alle andere gevallen de stipte naleving  van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.  

3. Offertes en aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1. Afbeeldingen van de producten op de Webshop zijn een  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.  LoS kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact  overeenkomen met de echte kleuren van de producten.  

3.2. Alle offertes en aanbiedingen van LoS zijn indicatief en  vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het  Product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in  de tussentijd niet meer beschikbaar is.  

3.3. LoS is niet gebonden aan zijn offerte of aanbieding indien deze  een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

3.4. Voor Klanten welke tevens consument zijn, geldt dat de door  LoS opgegeven prijzen inclusief BTW en andere heffingen  van overheidswege zijn. 

3.5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)  afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen  aanbod dan is LoS daaraan niet gebonden. De Overeenkomst  komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding  tot stand, tenzij LoS anders aangeeft. 

3.6. Een Bestelling komt slechts tot stand nadat de Klant de  bestelprocedure op de Webshop heeft doorlopen en LoS de  Bestelling heeft geaccepteerd. Na acceptatie van de Bestelling  door LoS is de Overeenkomst tussen partijen onherroepelijk  en kan deze niet meer door klanten handelend in de  uitoefening van beroep of bedrijf, worden ontbonden.  

3.7. Consumenten zijn gerechtigd om gebruik te maken van hun  herroepingsrecht van 14 dagen tenzij het alcoholhoudende  dranken betreft waarvan de verzegeling is verbroken. Indien  de consument dit herroepingsrecht inroept, dient zij LoS het  ingevulde Modelformulier te sturen en de Bestelling of het te  retourneren deel daarvan op eigen kosten te retourneren via  een aangetekende zending. LoS zal de geretourneerde  producten binnen 5 werkdagen controleren en de consument  informeren of de retournering geaccepteerd is. Indien de  volledige Bestelling geretourneerd wordt, zal LoS het bedrag  van de Bestelling incl. de kosten voor de heenzending  terugstorten aan consument nadat LoS de retourzending heeft  ontvangen. Indien een deel van de bestelling geretourneerd  wordt, wordt enkel een bedrag ter hoogte van de waarde van  dat deel teruggestort. 

3.8. LoS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de  Klant binnen 24 uur na totstandkoming, zonder verplichting tot  betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden.  

3.9. LoS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde  voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk  anders bepaald.  

3.10. Indien een Bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LoS dit  mee binnen 24 uur na ontvangst van de Bestelling. 

3.11. Een samengestelde prijsopgave verplicht LoS niet tot het  verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een  overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of  offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

4. Contractduur, levering, uitvoering en wijziging van de overeenkomst.

4.1. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn  overeengekomen of opgegeven, dan is het nimmer een fatale  termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant LoS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. LoS dient daarbij een  redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te  geven aan de overeenkomst. 

4.2. Indien LoS gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering  van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder  aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan LoS ter  beschikking heeft gesteld. 

KvK nr: 75938952 

BTW nr: NL8604.49.063.B01  

IBAN: NL34ABNA0622425765 

Page 1 of 4 

Versie: Library of Spirits Algemene Voorwaarden 2020 

4.3. Voor Klanten handelend namens bedrijf en beroep geldt dat  Levering geschiedt af bedrijf (ex works) van LoS. De Klant is  verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem  ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname  weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of  instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is LoS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de  Klant. 

4.4. LoS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te  factureren. 

4.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het  voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om  deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en  in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst  overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de  overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de  Klant , van de bevoegde instanties et cetera, worden gewijzigd  en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief  opzicht wordt gewijzigd, dan kan het ook consequenties  hebben voor het geen oorspronkelijk overeengekomen werd.  Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag  worden verhoogd of verlaagd. LoS zal daarvan zoveel als  mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door wijziging van de  overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn  van uitvoering worden gewijzigd. De Klant de mogelijkheid van  wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de  wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

4.6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, waaronder tevens  begrepen een aanvulling, dan is LoS gerechtigd om daaraan  eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven  door de binnen LoS bevoegde persoon en de Klant akkoord is  gegaan met de voor uitvoering opgegeven prijs en andere  voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen  tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het  niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde  overeenkomst levert geen wanprestatie van LoS op en is voor  Klant evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan LoS een verzoek  tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in  kwalitatief en/of kwalitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben  bijvoorbeeld voor de in het kader te leveren zaken. 

4.7. Indien Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke  nakoming van hetgeen waartoe hij jegens LoS gehouden is,  dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder  begrepen kosten) aan de zijde van LoS daardoor direct of  indirect ontstaan. 

4.8. Indien LoS met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is  LoS niettemin ten alle tijde gerechtigd tot verhoging van de  prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de  overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging  van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting  ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in de  stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op  andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst  redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

4.9. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging  van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt  binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is  uitsluitend de Klant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling  3 van boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door  schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij LoS alsdan alsnog  bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk  overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging  voortvloeit uit een bevoegdheid of een op LoS rustende  verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de  aflevering langer dan drie maanden na de koop zal  plaatsvinden. 

Library of Spirits B.V. 

Zetel: Oude Binnenweg 111 B, 3012JB Rotterdam 

Website: www.libraryofspirits.com 

E-mail: sales@libraryofspirits.com 

Tel:+31 10 3130942 

5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1. LoS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te  schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien 

• de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet  volledig of niet tijdig nakomt; 

• na het sluiten van de overeenkomst LoS ter kennis  gekomen omstandigheden goede geven te vrezen dat de  Klant de verplichtingen niet zal nakomen;  

• De Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is  om zekerheid te stellen voor de voldoening van de  verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid  uitblijft of onvoldoende is;  

• Indien door vertraging aan de zijde van de Klant niet  langer van LoS kan worden gevergd dat hij de  overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen  condities zal nakomen. 

5.2. Voorts is LoS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien  zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat  nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich  anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn  dat ongewijzigde om instandhouding van de overeenkomst in  redelijkheid niet van LoS kan worden gevergd. 

5.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen  van LoS op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien LoS de  nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar  aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

5.4. Indien LoS tot opschorting of ontbinding over gaat, is zij  generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten  daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

5.5. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is LoS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.  

5.6. Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende  verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding  rechtvaardigt, dan is LoS gerechtigd de overeenkomst  terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige  verplichting zijnerzijds tot betaling van enige  schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit  hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of  schadeloosstelling is verplicht.  

5.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door LoS,  zal LoS in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht  van nog te verrichten leveringen aan derden, tenzij de  opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht  van de werkzaamheden voor LoS extra kosten met zich  meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening  gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de  daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij LoS anders  aangeeft.  

5.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van  betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de  Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid  waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan  beschikken, staat het LoS vrij om de overeenkomst terstond  en met directe ingang op te zeggen danwel de order of de  overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting  harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of  schadeloosstelling. De vorderingen van LoS of de Klant zijn in  dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

5.9. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk  annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde zaken,  vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en  afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de  overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de  Klant in rekening worden gebracht. 

6. Overmacht

6.1. LoS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting  jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg 

KvK nr: 75938952 

BTW nr: NL8604.49.063.B01  

IBAN: NL34ABNA0622425765 

Page 2 of 4 

Versie: Library of Spirits Algemene Voorwaarden 2020 

van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch  krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer  geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

6.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden  verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en  jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende  oorzaken waaronder een pandemie en werkstakingen in het  bedrijf van LoS of van derden, voorzien of niet voorzien,  waarop LoS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LoS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. LoS heeft ook  het recht zich op overmacht te beroepen indien de  omstandigheden die (verdere) nakoming van de  overeenkomst verhindert, intreedt nadat LoS zijn verbintenis  had moeten nakomen. 

6.3. LoS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt  de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien  deze periode langer duurt dan 60 dagen, dan is ieder der  partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder  verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

6.4. Voor zover LoS ten tijde van het intreden van overmacht haar  verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is  nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige  waarde toekomt, is LoS gerechtigd om het reeds nagekomen  respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.  De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er  sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.  

7. Betaling, factuur en incassokosten

7.1. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal LoS binnen 24  uur een factuur opmaken en per e-mail aan de Klant zenden. 

7.2. Voor Klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf dient betaling direct te geschieden op een door LoS aan te  geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders afgesproken. LoS is gerechtigd om  periodiek te factureren. 

7.3. Indien de Klant handelend in de uitoefening van beroep of  bedrijf, in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur,  dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan  aanmaningskosten en rente verschuldigd van 5% per maand,  tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke  rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal  worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is  tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde  bedrag.  

7.4. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door  hem aan LoS verschuldigde. 

7.5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de  betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep  toekomt op afdeling 6.5.3. (artikel 231 tot en met 247 boek 6  BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om  een andere reden op te schorten. 

7.6. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)  nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke  kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor  rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden  berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse  incassopraktijk gebruikelijk is. Indien LoS echter hogere  kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs  noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor  vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte  gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde  incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door LoS in het kader van de overeenkomst geleverde  Producten blijven eigendom van LoS totdat de Klant alle  verplichtingen uit de met LoS gesloten overeenkomst(en)  deugdelijk is nagekomen. 

Library of Spirits B.V. 

Zetel: Oude Binnenweg 111 B, 3012JB Rotterdam 

Website: www.libraryofspirits.com 

E-mail: sales@libraryofspirits.com 

Tel:+31 10 3130942 

8.2. Door LoS geleverde zaken, die ingevolge lid 8.1 onder het  eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden  doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden  gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het  eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op  enige andere wijze te bezwaren. 

8.3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van  hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van LoS veilig te stellen. 

8.4. Indien derdenbeslag leggen op de onder  eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten  daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht  om LoS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

8.5. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud de  geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen  brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en  de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan LoS ter  inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de  verzekering is LoS gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel  als nodig verbindt de Klant zich er jegens LoS bij voorbaat toe  om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in het  kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

8.6. Voor het geval LoS zijn in dit artikel aangeduide  eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat  onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan LoS en door LoS aan te wijzen derden om al die plaatsen te  betreden waar de eigendommen van LoS zich bevinden en die  zaken terug te nemen. Naast dit eigendomsvoorbehoud erkent  Klant het retentierecht van LoS.  

9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

9.1. De door LoS te leveren zaken voldoen aan de overeenkomst,  de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen  van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van  de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke  bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De in dit artikel  genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd  zijn voor drankgebruik binnen Nederland. Bij drankgebruik  buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik  daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de  voorwaarden die daaraan worden gesteld die daaraan gesteld  worden. LoS kan in dat geval andere garantie en andere  voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken. 

9.2. De Klant, zijnde consument, is gehouden het geleverde te  (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken  hem ter beschikking worden gesteld waaronder tevens of de  verpakking van vervoerder en de inhoud van de Bestelling  beschadigd is. Indien de verpakking beschadigd is, waaronder  inbegrepen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de  inhoud beschadigd is, dient Klant de Bestelling te weigeren,  zodat deze naar LoS geretourneerd wordt door vervoerder.  Indien de inhoud van de Bestelling beschadigd is of Producten  ontbreken, dient de Klant dit binnen 2 werkdagen na ontvangst  te melden bij LoS. Klanten handelend in de uitoefening van  beroep of bedrijf, is gehouden het geleverde te (doen)  onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem  ter beschikking worden gesteld, en bij foutieve of ontbrekende  zaken dient dit onmiddellijk aan LoS telefonisch te worden  aangegeven.  

9.3. Indien de Klant handelend in de uitoefening van beroep of  bedrijf tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting  niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname  en betaling van de overigens bestelde zaken. 

9.4. Indien een gebrek gemeld wordt buiten de in artikel 9.4  genoemde termijn, dan komt de Klant geen recht meer toe op  herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

9.5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande  tijdig is gereclameerd, dan zal LoS de gebrekkige zaak binnen  redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien  retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke 

KvK nr: 75938952 

BTW nr: NL8604.49.063.B01  

IBAN: NL34ABNA0622425765 

Page 3 of 4 

Versie: Library of Spirits Algemene Voorwaarden 2020 

kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze  van de LoS, vervangen of een vervangende vergoeding  daarvoor aan de Klant voldoen. In het geval van vervanging is  de Klant gehouden om de vervangende zaak aan LoS te  retourneren en de eigendom daarover aan LoS te verschaffen,  tenzij LoS anders aangeeft. 

9.6. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan  komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de  onderzoekskosten, aan de zijde van LoS daardoor gevallen,  integraal voor rekening van de Klant.  

9.7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de  verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens LoS en de door LoS bij de uitvoering van een overeenkomst  betrokken derden, 1 jaar. 

10. Aansprakelijkheid

10.1. Indien LoS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze  aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is  geregeld. 

10.2. LoS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,  ontstaan doordat LoS is uitgegaan van door of namens Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

10.3. Indien LoS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan  is de aansprakelijkheid voor van LoS beperkt tot maximaal de  factuurwaarde excl. BTW van de order, althans tot dat  gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking  heeft. 

10.4. De aansprakelijkheid van LoS is in ieder geval beperkt tot het  bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend  geval. 

10.5. LoS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 10.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke  kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de  schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade  in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten  gemaakt om de gebrekkige prestatie van LoS aan de  overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan  LoS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt  ter voorkoming of beperking van de schade , voor zover de  Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking  van directe schade als bedoeld in deze algemene  voorwaarden. 

10.5. LoS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

10.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke  kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de  schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade  in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten  gemaakt om de gebrekkige prestatie van LoS aan de  overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan  LoS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt  ter voorkoming of beperking van de schade , voor zover de  Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking  van directe schade als bedoeld in deze algemene  voorwaarden. 

10.7. LoS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder  begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde  winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

10.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de  aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan  opzet of grove schuld.  

11. Risico-overgang

11.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering  gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de  Klant in de macht van de Klant worden gebracht. 

12. Vrijwaring

12.1. De Klant vrijwaart LoS voor eventuele aanspraken van derden,  die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade  lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan LoS toerekenbaar is. 

12.2. Indien LoS uit dien hoofde door derden mocht worden  aangesproken, dan is de Klant gehouden LoS zowel buiten als  in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van  hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in  gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan  is LoS, zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over  te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LoS en derden  daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van  de Klant. 

Library of Spirits B.V. 

Zetel: Oude Binnenweg 111 B, 3012JB Rotterdam 

Website: www.libraryofspirits.com 

E-mail: sales@libraryofspirits.com 

Tel:+31 10 3130942 

13. Privacy

13.1. De wijze van omgaan met de verzamelde persoonsgegevens  is vastgelegd in onze privacyverklaring.  

14. Intellectuele eigendom

14.1. LoS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem  toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele  wet- en regelgeving. LoS heeft het recht de door uitvoering van  een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor  andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt  vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden  wordt gebracht. 

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LoS partij is, is uitsluitend  het Nederlands recht van toepassing met de Rechtbank van  Rotterdam als bevoegde rechtbank, ook indien aan een  verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering  wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken  partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het  Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

KvK nr: 75938952 

BTW nr: NL8604.49.063.B01  

IBAN: NL34ABNA0622425765 

Page 4 of 4 

Zoeken...

Zoek door ons gigantische assortiment 

Product is toegevoegd aan winkelmand

18+

Voor deze website moet je 18 jaar of ouder zijn. Door op deze knop te klikken